O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť InterTriboDia,s.r.o. bola založená 28.03.2007 so sídlom v Tlmačoch, Francúzska 9 a zahájila činnosť 01.08.2008. Jej hlavným zameraním je tribotechnická diagnostika – analýza priemyselného oleja, technická čistota komponentov, poradenstvo v oblasti ponúkaných služieb, ako aj príprava odborníkov pomocou kurzov a školení na certifikáciu osobného personálu v oblasti tribotechnik, tribodiagnostik.

Prvotným zámerom spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. je poskytovať svoje služby na vysokej technickej úrovni v súlade so súvisiacimi odbornými normami a príslušnými metodickými pokynmi pre tribotechnickú oblasť diagnostiky bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

Zdokonaľovaním a zlepšovaním poskytovaných služieb prostredníctvom vylepšovania metód, inováciou meracích zariadení a rozširovaním škály poskytovaných meraní s ohľadom na požiadavky zákazníka, sa spoločnosť InterTriboDia, s.r.o. snaží naplniť v maximálnej možnej miere očakávania a spokojnosť zákazníka.

K napĺňaniu týchto zámerov spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. prispieva aj zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality spoločnosti podľa STN EN ISO 9001 ako aj systému manažérstva kvality laboratória tribotechnickej diagnostiky spoločnosti InterTriboDia, s.r.o. podľa STN EN ISO/IEC 17025.