TRIBOTECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

Tribotechnická diagnostika olejov

Tribotechnická diagnostika olejov vychádza z poznania, že olej po určitej dobe používania odráža stav zariadenia a podmienky prevádzky. Prevádzkovaný olej je tak rýchlym tribotechnickým informátorom o režime opotrebovania zariadenia, o jeho trende a dáva možnosť prognózy medzného opotrebenia resp. havarijného stavu. Tribotechnická diagnostika je založená na analýze použitého oleja.

Tribotechnická diagnostika zariadenia

Tribotechnická diagnostika zariadenia je založená na sledovaní opotrebenia jeho súčastí hodnotením koncentrácie oterových kovov v analyzovanom oleji a intenzity opotrebenia. Kombinácia analytického vyhodnotenia koncentrácie oterových kovov v oleji s časticovou analýzou dáva možnosť pri tribotechnickej diagnostike zariadenia stanoviť režim opotrebenia zariadenia, jeho trend, signalizovať medzné i začínajúce havarijné stavy a zistiť pôvod oterových častíc.

Fyzikálno-chemické analýzy oleja

S cieľom zaoberať sa s tribotechnickou diagnostikou oleja, ktorá sleduje kvalitu oleja počas prevádzky a jeho postupné starnutie, je potrebné vykonávať fyzikálno-chemické analýzy oleja . Pre účely tribotechnickej diagnostiky oleja sa sledujú tie hodnoty, ktoré najviac vyjadrujú vzťahy medzi degradáciou oleja a zmenou jeho úžitkových vlastností, alebo signalizujú jeho znehodnotenie prienikom cudzej substancie.

Analýzy olejov – ropných produktov:
(turbínové oleje, hydraulické oleje, motorové oleje a iné ...)

 • - KINEMATICKÁ VISKOZITA 40 °C
 • - KINEMATICKÁ VISKOZITA 100 °C
 • - VISKOZITNÝ INDEX (VI)
 • - IČ SPEKTRÁ
  • - degradácia – starnutie oleja
  • - množstvo antioxidantu
  • - zistenie cudzej látky v oleji
 • - OBSAH VODY COULOMETRICKY KARL FISCHER
 • - STANOVENIE TAN (ČÍSLO KYSLOSTI) POTENCIOMETRICKY
 • - STANOVENIE TBN (ČÍSLO CELKOVEJ ALKALITY)
 • - MECHANICKÉ NEČISTOTY
  • - MECHANICKÉ NEČISTOTY - gravimetricky (vážkovo)
  • - MECHANICKÉ NEČISTOTY - trieda čistoty NAS 1638, ISO 4406 + foto
  • - MECHANICKÉ NEČISTOTY - meranie veľkostí mechanických nečistôt
 • - BOD VZPLANUTIA
 • - MNOŽSTVO OTEROVÝCH KOVOV AES ( Fe, Cu, Sn, Zn, Pb ...)
 • - MNOŽSTVO KREMÍKA
 • - ...a iné